آرتاگستر در این آموزش قصد دارد نحوه تنظیمات شبکه ماشین‌های مجازی (vm ها) را تشریح کند . پس در ادامه ما را همراهی کنید...
جهت اعمال تنظیمات باید مراحل زیرانجام گیرد.

۱- دریافت MAC
جهت اعمال تنظیمات نیاز است MAC مربوط به ip ای که می خواهید به ماشین مجازی اختصاص بدهید را داشته باشید.
نکته۱: mac را حتما کپی کنید، توجه داشته باشید mac با 00:50:56 شروع می شود.
نکته۲: اگر چند ip به یک vm اختصاص دهید لازم است MAC یکسان داشته باشند.

۲- تنظیم mac در کارت شبکه ماشین مجازی
به سرور اصلی متصل شوید. در صورت start بودن ماشین مجازی ابتدا آن را خاموش کنید.
بر روی ماشین مجازی مورد نظر راست کلیک نموده و مطابق تصویر زیر گزینه Edit Settings را انتخاب کنید.


در سربرگ Hardware گزینه Network adapter را مانند تصویر زیر انتخاب کنید.


در قسمت MAC Address مانند تصویر بالا گزینه Manual را انتخاب نموده و MAC آدرسی که از مرحله یک دریافت نموده اید را در کادر مربوطه وارد نموده و تغییرات را ذخیره کنید. سپس ماشین مجازی را روشن کنید.

۳-اعمال تنظیمات با توجه به نوع سیستم عامل
برخی از تنظیمات برای انجام پیکربندی شبکه ضروری است که در ادامه تشریح خواهد شد.
توجه داشته باشید منظور از کلمات کلیدی زیر در مراحل ذکر شده بصورت زیر می باشد.
INTERFACE: نام رابط شبکه ای که شما در حال حاضر آن را تنظیم می کنید. احتمالا eth0 یا ensXX خواهد بود.
با اجرای دستور ifconfig –a می توانید نام رابط شبکه را مشاهده کنید.

FAILOVER_IP: منظور از FAILOVER_IP آدرس ip است که می خواهید به ماشین مجازی اختصاص بدهید.

HOST_IP: منظور آدرس ip سرور اصلی ESXI می باشد.

VIRTUAL_MAC : مک آدرس مربوط به ip ماشین مجازی است که در مرحله ۱ از طریق پرتال آن را دریافت نموده اید.

GATEWAY_IP: قسمت چهارم آدرس ip اصلی سرور به 254 تبدیل می شود. بعنوان مثال اگر آدرس ip اصلی سرور بصورت 5٫36٫98٫54 باشد، آدرس GATEWAY بصورت 5٫36٫98٫254 است.

NETWORK_IP : قسمت چهارم آدرس ip اصلی سرور به ۰ تبدیل می شود. بعنوان مثال اگر آدرس ip اصلی سرور بصورت 5٫36٫98٫54 باشد، آدرس NETWORK بصورت 5٫36٫98٫0 است.

Redhat & derivatives (CentOS 6, Scientific Linux, ClearOS…)


فایل زیر را باز نموده:
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-INTERFACE
و مشخصات زیر را در آن درج نمائید، در صورت عدم وجود فایل آن را ایجاد کنید.
توجه داشته باشید مقادیر ذکر شده در خطوط زیر را مطابق با توضیحات بالا تغییر دهید.
DEVICE=INTERFACE
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
USERCTL=no
IPV6INIT=no
PEERDNS=yes
TYPE=Ethernet
NETMASK=255.255.255.255
IPADDR=FAILOVER_IP
GATEWAY=GATEWAY_IP
ARP=yes
HWADDR=VIRTUAL_MAC

سپس فایل زیر را باز نموده
/etc/sysconfig/network-scripts/route-INTERFACE
و مشخصات زیر را در آن درج نمائید، در صورت عدم وجود فایل آن را ایجاد کنید.
توجه داشته باشید مقادیر ذکر شده در خطوط زیر را مطابق با توضیحات بالا تغییر دهید.
GATEWAY_IP dev INTERFACE
default via GATEWAY_IP dev INTERFACE

سپس فایل /etc/resolv.conf را باز نموده و name server های ovh را در آن درج کنید.
nameserver 213.186.33.99


(Debian & derivatives (Ubuntu, CrunchBang, SteamOS


فایل زیر را باز نموده
/etc/network/interfaces

و مشخصات زیر را در آن درج نمائید: (توجه داشته باشید مقادیر ذکر شده در خطوط زیر را مطابق با توضیحات بالا تغییر دهید.)
auto lo

iface lo inet loopback
auto INTERFACE
iface INTERFACE inet static
address FAILOVER_IP
netmask 255.255.255.255
broadcast FAILOVER_IP
post-up /sbin/ip route add GATEWAY_IP dev INTERFACE
post-up /sbin/ip route add default via GATEWAY_IP
pre-down /sbin/ip route delete GATEWAY_IP dev INTERFACE
pre-down /sbin/ip route delete default via GATEWAY_IP

سپس فایل /etc/resolv.conf را باز نموده و name server های ovh را در آن درج کنید.
nameserver 213.186.33.99 # OVH DNS Server

نکته: برای Debian 6 تنظیمات dns سرور مستقیما در فایل /etc/network/interfaces اعمال می شود.

Windows Server 2012
در کنترل پنل سرور قسمت Network and Share Center را انتخاب کنید.
بر روی لینک Connections: Ethernet کلیک کنید.
گزینه Properties را انتخاب کنید.
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) را انتخاب کنید.


سپس در پنجره تنظیمات IPv4، مقادیر را با توجه به موارد ذکر شده پر کنید.
در قسمت IP Address مقدار Failover IP که در ابتدای مقاله تشریح گردید را درج کنید.
در قسمت Subnet Mask آدرس 255٫255٫255٫255 را درج کنید.
در قسمت Default Gateway مقدار gateway IP address که در ابتدای مقاله تشریح گردید را درج کنید.(ip آدرس سرور در انتها 254)
در قسمت Preferred DNS Server مقدار 213٫186٫33٫99 را درج نموده و تغییرات را ذخیره کنید.
در انتها ماشین مجازی (vm) را ریبوت کنید، پس از اعمال این تغییرات باید بتوانید از طریق اینترنت با استفاده از failover IP به سرور متصل شوید.