در این مقاله راه حلی ساده برای انتقال ماشین های ساخته شده در مجازی سازی  KVM images به مجازی سازی VMware پیش رویتان قرار خواهیم داد.
گام اول:
Shutdown the KVM guest

گام دوم:
 convert the QCOW2 or RAW formatvto VMDK format
#qemu-img convert image.img -ovmdk image.vmdk


گام سوم:
Upload this image to datastore

گام چهارم:
Create a new virtual machine this disk image
Note:-
If you face any issues with NICs remove and re add it ، you shold be good.