گاهی در سازمان ها نیاز است که کاربران با یک خط خاص از تعداد خطوطی که دارند و وارد گیت وی شده است تماس به بیرون برقرار نمایند . در این آموزش  آرتاگستر قصد دارد تا نحوه تفکیک خطوط را در گیت وی گرند استریم ارائه دهد .
در این سناریو خط شماره 8 گیتوی گرنداستریم 4108 را به داخلی 210 در سرور ویپ الستیکس اختصاص می دهیم.

تنظیمات گیتوی
تماس ورودی : برای تنظیم تماس های ورودی پورت شماره 8 گیتوی گرنداستریم به قسمت Settings > ChannelsSettings رفته و یک DID Number مجزا برای آن تعریف می کنیم. به صورت دلخواه عدد 800 را به عنوان DID به شماره پورت 8 گیتوی اختصاص دادیم.


تماس خروجی : برای اینکه تماس خروجی داخلی ، درست از پورت شماره 8 خارج شود و بقیه داخلی ها از همان پورت های 1 تا 7 خارج شود باید پورت شماره 8 را از بقیه جدا کرد. در حالت پیش فرض تماس های خروجی به ترتیب از پورت شماره 8 تا 1 یعنی از آخر به اول شماره گیری می شود که حالت round-robin نامگذاری می شود . برای جدا سازی ما حالت round-robin را در قسمت FXO Lines> Dialing به عدد rr:1-7 تغییر میدهیم . یعنی تماس های خروجی به صورت پیش فرض از پورت شماره 7 تا 1 گرفته شود . برای اینکه تعیین کنیم که تماس خروجی از پورت خاص گرفته شود باید از پرفیکس 99X استفاده نماییم (x شماره پورت می باشد) که در روت نویسی خروجی الستیکس اعمال میکنیم .


تنظیمات الستیکس
تماس ورودی : برای ورودی تماس ها از پورت شماره 8 گیتوی گرنداستریم بر روی داخلی 210 ، از قسمت Inbound Routes در الستیکس یک روت ورودی جدید تعریف می کنیم و مسیر مقصد (Destination) آن را بر روی داخلی 210 قرار می دهیم.

تماس خروجی : برای اینکه داخلی 210 بتواند از طریق پورت شماره 8 گرنداستریم با بیرون تماس بگیرد باید یک روت خروجی جدید در قسمت Outbound Routes با مشخصات زیر تعریف کنیم . عدد 998 را به عنوان Prepend وارد می کنیم که به گیتوی اعلام می کند از پورت شماره 8 گرنداستریم تماس ها را خارج کند و عدد دلخواه 8 را نیزبه عنوان Prefix که شخص تماس گیرنده قبل از گرفتن شماره اصلی باید وارد کند (809121234567 ).